Pojišťovny a epilepsie - Pojišťovna VZP, a.s.

Seznam článků

Pojišťovna VZP, a.s., (dále PVZP) je komerční pojišťovnou, která se řídí zejména zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění. Zákon o pojistné smlouvě v ust. § 2, resp. § 3 písm. a) jasně definuje, že v pojistné smlouvě se pojišťovna zavazuje poskytnout pojistné plnění v případě vzniku nahodilé události v době trvání pojištění, přičemž nahodilou událostí je skutečnost, která je možná a u které není jisté, zda v době trvání soukromého pojištění vůbec nastane, nebo není známa doba jejích vzniku. Konkrétně to znamená, že i epileptik se u PVZP může komerčně pojistit, ale musí si být vědom výluk, kdy pojistné plnění poskytnuto nebude. Doporučujeme skutečně podrobné prostudování pojistných podmínek. Co se týká akutních stavů, tyto jsou řešeny individuálně případ od případu. Jednoznačně jsou zamítnuty situace, kdy klient porušil zásady režimových opatření epileptika a ty pak následně vedly ke komplikacím. Při cestách do zahraničí mj. nehradíme zapomenuté, ztracené ani došlé léky či kontrolní vyšetření k ověření stavu při stabilizovaném průběhu. Rozhodně je vhodné předem konzultovat s ošetřujícím lékařem plánovanou cestu a případně si nechat napsat do lékařské zprávy jeho stanovisko. V případě vzniku pojistné události v zahraničí by se měl každý klient vždy obrátit na asistenční službu Pojišťovny. Je to koneckonců i jedna z podmínek zakotvených ve smlouvě. PVZP nemá ve svém portfoliu žádný produkt, který by obecně umožňoval pojišťovat osoby se známým zdravotním problémem a navýšením pojistného garantoval poskytnutí pojistného plnění u událostí vzniklých právě v souvislosti s tímto onemocněním.