Stanovy Občanského sdružení EpiStop

Publikováno . Naleznete v kategorii O EpiStopu

S T A N O V Y

Občanského sdružení EpiStop


Článek I.
Název sdružení

Název sdružení:
Občanské sdružení EpiStop


Článek II.
Sídlo sdružení

Kontaktní adresa:
MUDr. Jana Zárubová
Neurologická klinika FTN, Vídeňská 800, Praha 4, 140 59


Článek III.
Cíl činnosti sdružení
 
1. Cílem tohoto občanského sdružení je vytvářet platformu pro setkávání, spolupráci a aktivní činnost všech skupin a osob, které mají vztah k lidem s epilepsií (pacientů, zástupců pacientských organizací, zdravotníků, odborných společností, sociálních poradců, úředníků státní správy, zástupců médií), s cílem zlepšit postavení těchto osob ve společnosti.

2. Činnost tohoto občanského sdružení se bude odvíjet převážně v těchto oblastech:

2.1  Oblast sociálně-právní

 2.1.1 problematika zaměstnání a sociální u lidí s epilepsií
2.1.2 připomínky a návrhy právních předpisů, jež se dotýkají osob s epilepsií (např. problematika řízení motorových vozidel, invalidních důchodů, lázní, apod.), šíření informací o nových předpisech

2.2  Oblast zdravotní

2.2.1 zvýšení standardu péče o pacienty s epilepsií na všech stupních - vzdělávání a ovlivnění různých skupin zdravotníků (ve spolupráci s odbornými společnostmi i vzdělávacími institucemi)
2.2.2 vzdělávání pacientů, pečujících osob a laické veřejnosti

 

Článek III.
Členství ve sdružení

1. Členem sdružení se mohou stát fyzické a právnické osoby, které splňují podmínky pro vznik členství stanovené stanovami činnosti.

2. Rozlišuje se aktivní členství (s hlasovacím právem) a pasivní členství (bez hlasovacího práva).

2.1 Aktivní členství
2.1.1 Prvními aktivními členy jsou zakladatelé tohoto občanského sdružení.

MUDr. Petr MARUSIČ, PhD.
 MUDr. Jana ZÁRUBOVÁ 
 Kateřina KOUBKOVÁ

2.1.2 O přijetí aktivního člena rozhoduje na základě písemné přihlášky valná hromada.
2.1.3 Aktivní člen má právo účastnit se jednání valné hromady a hlasovat na těchto jednáních.
2.1.4 Aktivní člen má možnost být volen do orgánů sdružení.
2.1.5 Aktivní člen má právo obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.

2.2 Pasivní členství
2.2.1 O přijetí pasivního člena rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor sdružení.
2.2.2 Pasivní člen má možnost účastnit se jednání valné hromady sdružení a navrhovat rozhodnutí, avšak nemá hlasovací právo.
2.2.3 Pasivní člen má právo obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.

3. Výbor vede seznam členů sdružení. Na žádost člena sdružení vydá výbor sdružení potvrzení o členství.

4. Členství zaniká vystoupením člena písemným oznámením výboru sdružení, úmrtím člena, zrušením členství rozhodnutím valné hromady, zánikem sdružení.

5. Člen musí zejména:
  a) dodržovat stanovy sdružení,
  b) aktivně se podílet na plnění cílů sdružení,
  c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení,
  d) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení.

 

Článek IV.
Orgány sdružení

1. Valná hromada
2. Výbor
3. Další orgány a komise sdružení


1. Valná hromada

1.2 Valná hromada
1.2.1 Valná hromada je nejvyšší orgánem sdružení.
1.2.2 Valná hromada je tvořena všemi členy sdružení. Hlasovací právo na valné hromadě mají pouze aktivní členové.
1.2.3 Valnou hromadu svolává minimálně jednou ročně výbor.
1.2.4 Valná hromada zejména :
a) rozhoduje o změnách stanov sdružení,
b)  určuje koncepci činnosti na další období, projednává a schvaluje hlavní směry činnosti sdružení,
c)  schvaluje výroční zprávu sdružení, rozpočet a roční závěrku hospodaření,
d)  schvaluje vnitřní dokumenty sdružení týkající se např. oběhu účetních dokladů, hospodaření s finančními prostředky sdružení apod.,
e) volí a odvolává členy výboru,
f) rozhoduje o počtu členů výboru,
g) rozhoduje o přijetí aktivního člena,
h) rozhoduje o zrušení členství,
i) rozhoduje o zřízení dalšího orgánu sdružení
j) rozhoduje o zrušení sdružením zřízeného orgánu
k) rozhoduje o rozpuštění sdružení,
l) rozhoduje o sloučení s jiným občanským sdružením,
m) rozhoduje o dalších otázkách určených stanovami sdružení nebo rozhodnutím valné hromady.

1.3 Hlasování a jednání na valné hromadě
1.3.1 Každý aktivní člen má jeden hlas. Hlasy všech aktivních členů jsou si rovny.
1.3.2 Valná hromada je usnášeníschopná, dostaví-li se nadpoloviční počet aktivních členů.
1.3.3 Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných aktivních členů, s výjimkou hlasování o čl. 1.2.4 písm. a), i) a j) kdy je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů všech aktivních členů, a čl. 1.2.4 písm. k) a l) kdy je zapotřebí 2/3 většiny hlasů všech aktivních členů sdružení.
1.3.4 Jednání valné hromady řídí předseda nebo místopředseda výboru, případně valnou hromadou zvolený aktivní člen.
 

2. Výbor
 
2.1 Výbor je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Výbor řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady.
2.2 Členství ve výboru vzniká rozhodnutím valné hromady na základě návrhu některého z členů. Výbor má tři členy.
Prvními členy výboru jsou:
 Předseda výboru  MUDr. Jana ZÁRUBOVÁ
 Místopředseda výboru MUDr. Petr MARUSIČ, PhD.
 Člen výboru   Kateřina KOUBKOVÁ
2.3 Výbor svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně dvakrát ročně.
2.4 Členství ve výboru zaniká odvoláním valnou hromadou nebo písemnou rezignací doručenou výboru.
2.5 Výbor zejména:
a) volí ze svých členů předsedu a místopředsedu,
b) koordinuje činnost sdružení,
c) svolává minimálně jednou ročně valnou hromadu,
d) je povinen do 15dnů svolat valnou hromadu bude-li o to písemně požádán nejméně třemi aktivními členy,
e) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,
f) hospodaří s finančními prostředky a dalším majetkem sdružení podle schváleného rozpočtu a plánu činnosti,
g) rozhoduje o přijetí pasivního člena,
h) vydává potvrzení o členství ve sdružení,
i) rozhoduje o dalších otázkách určených stanovami nebo rozhodnutím valné hromady sdružení.
2.6 Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

3. Další orgány a komise sdružení

Výbor sdružení nebo valná hromada mohou rozhodnout o vytvoření dalších orgánů nebo komisí sdružení.


Článek V.
Jednání za sdružení

Jménem sdružení je oprávněn jednat a podepisovat předseda výboru společně s dalším členem výboru nebo místopředseda výboru společně s dalším členem výboru.

 

Článek V.
Zásady hospodaření

1. Majetek sdružení je jeho vlastnictvím, zdroje příjmů jsou zejména:

a) dary,
b) granty,
c) dotace,
d) příspěvky státních i samosprávních orgánů,
e) příspěvky od fyzických nebo právnických osob,
f) dobrovolné členské příspěvky
g) jiné zákonné zdroje

2. Výdaje tvoří náklady sdružení na činnosti vykonávané dle stanov a dále na činnosti schválené rozhodnutím valné hromady.

3. Účetní agenda musí byt vedena podle obecně platných právních předpisů.

4. Veškeré peněžní a majetkové transakce musí být schváleny výborem. Peněžní a majetkové transakce v hodnotě nad 500.000 Kč (slovy: pětiset tisíc korun českých) musí být schváleny valnou hromadou.


Článek VI.
Zánik sdružení

1. Sdružení může být zrušeno rozhodnutím valné hromady o rozpuštění sdružení nebo o sloučení s jiným občanským sdružením a dále pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra o rozpuštění sdružení.

2. Při zániku sdružení, s výjimkou případu zániku sloučením s jiným občanským sdružením, se provede jeho majetkové vypořádání, které bude provedeno obdobně jako likvidace obchodní společnosti podle platných právních předpisů.

.