Nadace a granty

Rádi bychom Vám předložili seznam nadací a možností grantů, kde by bylo možné získat finanční podporu. Pokud budete mít zájem se, některého z uvedených projektů ujmout pak nás neváhejte kontaktovat.

.

 

 

Nadace OKD

Nadace podpoří projekty z několika oblastí:

Program Pro radost: podpora veřejně prospěšných projektů zejména v Moravskoslezském kraji, s cílem přispět k podpoře kulturně společenských a vzdělávacích aktivit zaměřených na tradice regionu, multikulturní výměnu s akcentem na česko - polské příhraničí a k podpoře zvýšení vzdělanosti.

Program Pro zdraví: podpora veřejně prospěšných projektů s cílem přispět ke zvýšení úrovně diagnostických a terapeutických možností zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče. Budou podpořeny projekty se zřejmým dopadem na danou komunitu, zlepšující kvalitu života, zdravotní stav nebo informovanost obyvatel především v oblastech ohrožených dopadem průmyslových aktivit. Budou významně podpořeny projekty podporující činnosti zaměřené na pracovní integraci zdravotně hendikepovaných osob.

Program Pro Evropu: zkvalitnit a urychlit přípravu projektů neziskového charakteru podporovaných především ze strukturálních fondů EU v různých oblastech (sociální, ekologické, vzdělávací, kulturní apod.) nebo z jiných evropských fondů a finančních mechanizmů. Účelem programu je podpořit kapacitu nestátních neziskových organizací pro přípravu projektů a zpracování žádostí.

 

Více informací: http://www.nadaceokd.cz/granty/

 

Termín pro předkládání žádostí: do 25. března 2011 (včetně) – byla podána žádost, ing. Bruna a Mgr. Liška, na dotaci cca 370 000

Adventní koncerty České televize 2011

Do konce dubna je možné přihlásit se do 21. ročníku Adventních koncertů České televize. Přihláška by měla obsahovat představení činnosti organizace, která žádá o Adventní koncert, a popis projektu, který by diváci měli podpořit svými peněžními dary.. Přihlášku je nutno podat písemně či elektronicky, není stanovený žádný formulář. Přihláška by měla být rozčleněná do dvou částí – jednak potřebujeme představit činnost organizace, která žádá o Adventní koncert, a v druhé části je nutné předložit projekt, který by diváci měli podpořit svými peněžními dary. Výběrová komise preferuje projekty investiční, tedy různé výstavby, dostavby, přestavby, dále vybavení speciálními pomůckami či nábytkem, automobily či mikrobusy na dopravu postižených, výtahy, plošiny atd. Součástí přihlášky musí být samozřejmě všechny kontakty – adresa, telefon, jména, e-mail. Toto vše prosím poslat na adresu: Česká televize, Adventní koncerty, Mgr. Michaela Fialová, Kavčí hory, 140 70 Praha 4,

dále je možné přihlášku poslat elektronicky na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/43001-3/pripravuji-se-adventni-koncerty-2011-ktere-projekty-podpori

 

Termín pro předkládání žádostí: do konce dubna 2011 asi se pro nás spíš nehodí

 

 

Bezbariérové trasy

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany ve spolupráci s Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny vyhlašuje I. kolo výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras ve městech a obcích pro rok 2012. O finanční příspěvek mohou žádat města a obce. Upozornění pro předkladatele: je nezbytné záměry bezbariérových tras před podáním na sekretariát VVZPO konzultovat se zástupci příslušných resortů či institucí, které se budou podílet na jejich financování, aby záměry vyhovovaly podmínkám jimi vyhlašovaných dotačních programů. Sekretariát Vládního výboru pro zdravotně postižené občany vyhlásil tři termíny konzultací: 15. února 2011, 10. března 2011, 7. dubna 2011. V případě zájmu o konzultaci je nutno se předem objednat na konkrétní den a hodinu na tel. 224 002 435 (Mgr. Kateřina Machačová).

 

Více informací: http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/vvzpo/program-mobility/program-mobility-15394/

 

Termín pro předkládání žádostí: do 13. května 2011 (rozhoduje razítko podací pošty nebo osobní doručení do podatelny Úřadu vlády ČR).  asi se pro nás spíš nehodí

 

 

Sdružení FOR JANE

Na Třebíčsku, ale i na celé Vysočině žijí handicapovaní lidé, kteří chtějí aktivně žít, ale neumožňuje jim to finanční a materiální zázemí. Třebíčské sdružení FOR JANE se proto rozhodlo, že každý rok jednomu z nich pomůže. Nyní hledá ty, kteří o to stojí. Na sdružení se mohou lidé obracet už nyní. Navíc na webových stránkách sdružení (www.forjane.cz) je formulář, který může kdokoliv vyplnit a tím dát tip na někoho s handicapem, kdo potřebuje peníze, aby se mohl v rámci svých možnosti opět aktivně účastnit života.

 

Více informací: www.forjane.cz

 

Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně asi se pro nás spíš nehodí

 

 

Finanční pomoc hendikepovaným

Jednotlivci i organizace mohou získat od společnosti Mandre Group 5 000, 10 000 nebo 20 000 Kč. Finanční příspěvky budou udělovány ve dvou kategoriích - pro jednotlivce nebo organizace. O peněžitou pomoc mohou zažádat zdravotně postižené děti, dospělí nebo lidé v tíživé situaci, ale také skupiny a instituce, které potřebují přispět například na zakoupení kompenzačních zdravotních pomůcek, ozdravných pobytů, asistenční služby či pracovních pomůcek.

Každá žádost musí obsahovat specifikaci, komu má být dar určen – nacionále jednotlivce s kontaktními údaji na něj nebo jeho právního zástupce, v případě organizace nesmí chybět název a adresa, kontaktní údaje a přesné vymezení činnosti. Žádost musí dále zahrnovat informace o tom, k jakému konkrétnímu účelu má finanční příspěvek sloužit a jaká je jeho požadovaná výše.

Žádosti je možné zasílat poštou na adresu sídla společnosti Mandre Group s.r.o., Hvězdová 306/10, 602 00 Brno, nebo mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. V případě zájmu o další informace mohou uchazeči volat na telefonní číslo 511 111 990.

 

Více informací: http://www.mandregroup.cz/

 

Termín pro předkládání žádostí: do konce května 2011  Marta

 

 

 

 

Nadace Dětský mozek

Nadace podporuje děti i dospělé s postižením centrální nervové soustavy, seniory, autisty. Pomoc prostřednictvím finančních příspěvků je poskytována fyzickým i právnickým osobám a je určena na respitní a domácí péči, asistenční službu, vzdělání, pořízení rehabilitačních pomůcek.

 

Více informací: http://www.detskymozek.cz/o-nas

 

Termín pro předkládání žádostí: průběžně  platy asistentů pro lidi s kombinovaným postižením a epilepsií – řešení individuálních klientů, všichni

 

 

Rok jinak - Nadace Vodafone

Pokud znáte nějakého člověka, odborníka, který teď pracuje v běžné firmě, ale rád by pracoval pro vás, neziskovou organizaci, můžete společně požádat Nadaci Vodafone o podporu vašeho projektu. Nadace Vodafone zaplatí odborníkům rok (nebo 1-3 měsíce) práce v neziskové sféře. Nadace Vodafone třetím rokem vyhlašuje grantový program propojující komerční a neziskový sektor. Rok jinak umožňuje každý rok několika odborníkům z komerční sféry strávit až rok prací pro neziskovou organizaci dle své volby. Výherci se přitom nemusí bát, že by přišli o svůj životní standard: Nadace Vodafone jim uhradí přesně tentýž plat, který měli v dosavadním zaměstnání. Uchazeči se letos mohou přihlásit s projektem na 1 až 3 nebo 12 měsíců. Letošní novinkou je i interaktivní webový portál, který propojí uchazeče o program s neziskovkami hledajícími odborníky.

 

Více informací: www.rokjinak.cz, nebo http://www.helpnet.cz/aktualne/granty-dotace/39108-3

 

Termín pro předkládání žádostí: na 1 až 3měsíční úvazky průběžně kdykoli – všichni

 

 

Dárcovský program ETELA

Hestia - Národní dobrovolnické centrum administruje dárcovský program společnosti ETELA, která se rozhodla podpořit děti a mladé lidi s tělesným, mentálním, či sociálním hendikepem. Cílem dárcovského programu je zvýšit jejich kvalitu života těchto lidí a pomoci jim zapojit se do aktivit, které jsou jim vzhledem k jejich hendikepu obtížně dostupné. Podporu je možno získat na příklad na: úhradu programů, pořízení pomůcek, úhradu léčebných pobytů, úhradu pobytů s doprovodem, úhradu léčebných výloh, apod. Podmínky získání podpory: příjemce je ve věku do 18 ti let, pomůcka či služba, resp. její část, není hrazena ze zdravotního pojištění, či z jiných nárokových zdrojů, žádost podává nezávislá osoba (např. osobním asistent, dobrovolník) či organizace (např. sdružení na podporu osob s postižením, dobrovolnické centrum), atd.

 

Více informací: http://www.hest.cz/etela.shtml

 

Termín pro předkládání žádostí: průběžně  všichni pro jednotilé klienty

 

 

Dobrý skutek

Občanské sdružení Dobrý skutek svou pomoc zaměřuje na několik oblastí: děti (postižené, nemocné, opuštěné...) a zařízení, která o děti pečují (např. dětské domovy, ústavy sociální péče, stacionáře apod.), senioři a zařízení, která o seniory pečují, tělesně a mentálně postižení bez rozdílu věku, pěstounské rodiny, zvířata (asistenční pes výhradně pro plnoleté klienty, záchrana ohrožených druhů ve volné přírodě i v zajetí atd.). Snažíme se vybrat ty nejnaléhavější případy, kdy si žadatel nemá možnost předmět žádosti zajistit sám.

Jedná se o poskytnutí peněžního daru na: opatření zdravotní pomůcky, kterou žadatel potřebuje k odstranění, zmírnění nebo překonání následků svého postižení, realizaci bezbariérové úpravy bydlení, nákup, opravu nebo úpravu osobního automobilu.

 

Více informací: http://www.dobryskutek.cz/

 

Termín pro předkládání žádostí: průběžně   všichni pro jednotlivé klienty

 

 

Nadace Nova

Nadace přispívá na sociální, zdravotní a kulturní projekty – příklady jsou uvedeny ve výroční zprávě nadace na jejích webových stránkách.

 

Bližší informace naleznete na stránkách nadace: http://web.nova.cz/nadace/

 

Termín pro předkládání žádostí: průběžný  Lucka

 

 

Nadace Vinci

Oblasti podpory: m.j. podpora rozvoje občanské společnosti, kulturního, společenského a spolkového života v obcích a městech; podpora a pomoc neziskovým organizacím; zvýšení životní úrovně a zdraví jednotlivců; podpora osvětové, informační a vzdělávací činnosti; podpora sociální a právní ochrany dětí a mládeže včetně podpory projektů na využití volného času a rozvíjení osobností dětí a mládeže; zmírňování následků tíživých životních situací; sociální integrace jedinců včetně pomoci v přístupu k bydlení, pracovnímu uplatnění, vzdělání a kvalifikaci; předcházení sociální desintegraci seniorů včetně zmírnění jejich následků.

Nadace nepodporuje: projekty politického charakteru, náboženského charakteru, projekty na podporu veřejného zdraví, projekty z oblasti humanitární pomoci, projekty zaměřené na zdravotně postižené (kromě projektů zajišťujících pracovní příležitosti pro zdravotně postižené), projekty pouze jednorázového charakteru, které nemají dlouhodobý dopad (např. koncerty, sportovní zápasy apod.).

 

Více informací: http://www.nadacevinci.cz/cs/pro-zadatele

 

Termín pro předkládání žádostí: průběžný  všichni

 

 

Projekt Co nás baví

Projekt je určený pro každého, kdo chce realizovat akci, která přinese něco pozitivního svému okolí. Projekt umožňuje přihlásit tuto akci do soutěže, zveřejnit informace o ní ve formě video upoutávky nebo fotoprezentace na webu projektu a následně může ve veřejném hlasování získávat hlasy. Nejúspěšnější akce jsou finančně ohodnoceny. Příspěvky/pozvánky se zveřejňují dopředu (před konáním akce), musí být přihlášeny vždy do 15. dne měsíce předcházejícího datu konání akce.

 

Více informací: http://www.conasbavi.cz/

 

Termín pro předkládání žádostí: průběžný (do 15. dne měsíce předcházejícího datu konání akce)   bubnování Katka?

 

 

Nadace Charty 77 - Konto BARIÉRY

Konto BARIÉRY podporuje projekty, jejichž hlavním cílem je zlepšení života handicapovaných spoluobčanů a jejich plnohodnotné zapojení do společnosti. Stále více se jeho pomoc zaměřuje od standardní pomoci, tedy rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, bezbariérových úprav bytů, škol a dalších veřejných budov, k projektům, které souvisejí s pracovním uplatněním a plnohodnotným životem. Součástí programu je také např. poskytnutí PC, příspěvky na PC kurzy, vybavení PC učeben, podpora sportovních aktivit, apod.

 

Více informací: http://www.bariery.cz/Projekty/Konto-Bariery.aspx

 

Termín pro předkládání žádostí: průběžný  JOB kluby – Eva, nové PC pro EpiStop ing. Bruna?

 

 

Nadační fond J&T (Jakobovič, Tkáč)

Nadační fond J&T poskytuje příspěvky jedincům na některé kompenzační a rehabilitační pomůcky a dále organizacím (chráněné bydlení, chráněné dílny, stacionáře), které konkrétně pomáhají těmto lidem. Organizacím přispívá např. na: nákup standardního vybavení, nákup automobilu (musí sloužit k přepravě klientů), kompenzační a rehabilitační pomůcky, rekonstrukce, stavební úpravy. Nadační fond neposkytuje příspěvky na mzdové náklady, osobní asistenci, operace, léky a výpočetní techniku.

Více informací: http://www.nadacnifondjt.cz/handicapovani-a-nemocni-lide-33461.html

 

Termín pro předkládání žádostí: průběžný  - všichni pro jednotlivé klienty

 

 

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových

Nadační fond poskytuje v rámci Individuálních nadačních příspěvků finanční podporu pro individuální žadatele (fyzické i právnické osoby), součástí žádosti a posouzení je vždy finanční situace žadatele. Správní rada zasedá přibližně jednou za 6 týdnů. Nadačními příspěvky fond podpořil mimo jiné chráněnou dílnu pro tělesně postižené občany příspěvkem na výrobu výtvarných předmětů v rámci arteterapie a ergoterapie, apod. Nadační fond zpravidla nepřispívá na rekonstrukce bytů a domů, na invalidní vozíčky, motomedy, rehabilitační pomůcky a asistenční služby.

 

Více informací: http://www.nadacnifondklausovych.cz/projekty-a-nadacni-prispevky/individualni-nadacni-prispevky.asp

 

Termín pro předkládání žádostí: průběžný   všichni pro jednotlivé klienty

 

 

Nadační fond Sounáležitost

Smyslem nadačního fondu je projevení sounáležitosti a podání pomocné ruky těm z nás, kteří se ocitli v situaci, kterou sami nemohou zvládnout. Pomoc z tohoto fondu je určena těm, kteří ji potřebují, bez rozdílu, zda se jedná o malé dítě, nemocného nebo staršího člověka a nebo někoho, kdo se ocitl v akutní nouzi.

 

Více informací: http://www.sounalezitost.cz/

 

Termín pro předkládání žádostí: průběžný   všichni pro jednotlivé klienty

 

 

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Program „Cesty k integraci“ má zaměření: pomáhat dětem i dospělým se zdravotním postižením k začlenění do společnosti, umožnit jim, aby měli srovnatelné podmínky života s ostatními lidmi. Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové uděluje příspěvky jak jednotlivcům, tak i nestátním neziskovým organizacím, které zajišťují kvalitní a moderní sociální služby potřebným.

Nadace podporuje zejména: ranou péči, půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, denní stacionáře, chráněné a podporované zaměstnávání, chráněné bydlení, jednotlivcům přispívá na nákup invalidních vozíků a jejich doplňků, různých typů kompenzačních a rehabilitačních pomůcek.

 

Další informace a formuláře naleznete na webu: http://www.vdv.cz/programy/socialni-a-zdravotne-socialni-programy/cesty-k-integraci/

 

Termín pro předkládání žádostí: průběžně  všichni pro jednotlivé klienty (Eva pro Nechvátala schodolez?)

 

 

Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského

Pokud máte zájem o nějaké zdravotnické pomůcky, které by mohly posloužit vašim sociálně-charitativním a zdravotním projektům, kontaktujte nadaci na e-mailové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Nadace získává zdravotnické pomůcky díky dlouholetým kontaktům se zahraničními nadacemi, především s Olga Havel Stichting z Holandska a Agape Fundation ze Švédska, které pro nadaci sbírají ve svých zemích zdravotnické pomůcky, ale i další materiální hodnoty.

 

Podrobnější informace: http://www.boromejky.cz/42.htm

 

Termín: pravděpodobně průběžný  všichni pro jednotlivé klienty

 

 

Nadace pro rozvoj vzdělání

Hlavní náplní nadace je podpora a rozvoj všeobecné vzdělanosti. Je možné získat podporu na počítače pro handicapované děti, hudební nástroje pro handicapované děti, asistenty pro handicapované děti i příspěvky na další aktivity.

 

Více informací: http://www.nadaceprovzdelani.cz/index.html.

 

Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžný  všichni pro jednotlivé klienty

 

 

Nadační fond Dalkia Morava

Fond působí pouze v rámci Moravskoslezského, Olomouckého a Ústeckého kraje.

Fond podporuje fyzické i právnické osoby, které realizací svých projektů a díky fondem poskytnuté finanční pomoci vytvoří nová trvalá pracovní místa.

 

V případě, že byste vytvářeli nové pracovní místo, můžete požádat fond např. o finanční podporu na vybavení pracoviště (týká se např. i chráněných dílen).

 

Více informací: http://www.dalkiamorava.cz/default2.asp?url=1.

 

Termín pro předkládání žádostí: průběžný  Tonda?

 

 

Nadační fond Zelení / Šance

 

Nadační fond slouží k podpoře aktivit neziskových organizací i jednotlivců, které směřují ke zlepšení života občanů Olomouce. Působnost pouze v Olomouckém kraji.

 

Podrobnější informace: http://dbfz.neziskovky.cz/program.aspx?id_prog=853.

 

Termín pro předkládání žádostí: průběžný  ??

 

 

Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci

Podporuje pomoc při zajištění přístrojového vybavení a dalších pomůcek zdravotně znevýhodněným osobám, pomoc při řešení zdravotních a sociálních problémů, pomoc při začlenění sociálně a ekonomicky znevýhodněných jedinců do společnosti. Žádat mohou jednotlivci a organizace. Žádost by měla být zaslána s dostatečným předstihem před termínem faktické potřeby příspěvků. Přehled přidělených příspěvků je uveden na internetu v části „pomohli jsme“ (tam je možné hledat inspiraci, na co lze žádat).

 

Bližší informace naleznete na stránkách nadace: http://www.krasapomoci.cz/pravidla-zadosti.

 

Termín pro předkládání žádostí: průběžný  všichni pro jednotlivé klienty

 

 

GE Money CZ - Grantový program podpory potřebným

 

Společnost podporuje především handicapované občany a sportovce, děti v dětských domovech, ústavy sociální péče a pečovatelské služby. Při předkládání žádosti je třeba oslovit z vašeho nejbližšího okolí jako garanta projektu někoho z řad pracovníků GE, jinak není možné projekt předložit. Jako inspiraci si opět můžete prostudovat seznam přidělených prostředků za předchozí roky.

 

Bližší informace naleznete na stránkách nadace: http://www.gemoney.cz/ge/cz/1/nase-spolecnosti/sponzorstvi-a-charita/grantovy-program.

 

Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžný  na platy sociálních pracovníků?

 

 

Siemens Fond pomoci

Podporuje instituce, které pomáhají dětem a lidem se zdravotním postižením či sociálními problémy. Každý měsíc uděluje finanční granty v celkové výši 200 000 Kč na podporu charitativních projektů.

 

Bližší informace naleznete na stránkách nadace: http://www.siemens.cz/siemjet/cz/home/citizen/corporate-citizenship/charity/charity/Main/index.jet.

 

Termín pro předkládání žádostí: průběžný           na platy sociálních pracovníků?

 

 

Nadace Divoké husy

Nadace poskytuje příspěvky nestátním neziskovým organizacím, které působí v sociální či zdravotní oblasti a které se snaží vlastní aktivitou získat finanční prostředky na svou činnost. Žádat mohou organizace, které připravují dobročinnou akci (např. koncert, divadelní představení, aukci, výstavu, sportovní utkání apod.) Způsob využití výtěžku + příspěvku od Nadace musí být vždy konkrétní a sloužit přímo klientům organizace. Výtěžek z dobročinné akce Nadace zdvojnásobí, maximální příspěvek ze strany Nadace je 60 000 Kč.

 

Bližší informace naleznete na stránkách nadace: http://www.divokehusy.cz/pro_zadatele/.

 

Termín pro předkládání žádostí: průběžný  na předvánoční koncert?