Účast sociálních pracovníků na mezinárodní konferenci v Portu

Ve  dnech  25.-27.8.2010  se  v  portugalském  Portu  uskutečnila  12.  Evropská  konference
s názvem „Epilepsie a společnost“, kterou pořádal Mezinárodní úřad pro epilepsii (IBE) ve
spolupráci s Mezinárodní ligou proti epilepsii (ILAE). .
Za  občanské  sdružení  Epistop  (a  zároveň  jako  jediní  z České  republiky)  se  tohoto
sympozia  zúčastnili  dva  sociální  pracovníci  pro  osoby  s epilepsií  -  Lucie  Valouchová  a
Antonín Liška.
Na  programu  konference  byla  řada  odborných  příspěvků  týkajících  se  nejrůznějších
aktivit v oblasti epileptologie. Autoři z různých koutů světa (Evropa, Jihoafrická republika,
USA,  atd.)  představili  závěry  výzkumů  a  výstupy  svých  projektů,  které  se  uskutečnily
pod záštitou Global Campaign Against Epilepsy. Tato celosvětová kampaň byla zahájena
v  roce 1997  za  součinnosti  tří  globálních  organizací  (IBE,  ILAE  a WHO),  s cílem  zlepšit
diagnostiku,  léčbu,  prevenci  a  sociální  vnímání  epilepsie.  Paralelně  k tomuto  probíhaly
také workshopy a diskuzní skupiny, které se věnovaly jednotlivým oblastem problematiky
epilepsie.
K hlavním bodům konference patřila souhrnná závěrečná zpráva z výzkumu zaměřeného
na  aspekty  epilepsie  v Evropě  (Epilepsy  in  the  European Region)  s ohledem  na  kritéria
sledovaná obdobnými výzkumy v jiných regionech světa. Představená data v jednotlivých
okruzích  by měla  být  porovnatelná  v rámci  celosvětového  kontextu  tak,  aby  na  jejich
základě mohla být připravována globální opatření v boji proti epilepsii.
Mimo hlavní program mohli také členové IBE (nejčastěji pacientské či profesní organizace
jednotlivých  zemí)  prezentovat  po  celou  dobu  konference  vlastní  činnost,  a  to  formou
posterů  vytvořených  podle  předem  zadaných  kritérií.  Své  zastoupení  zde  mělo  i  o.s.
EpiStop  a  dále  také  o.s.  EPI-RODINA  a  jeho  část  SME  (Skupina  Mladých  s Epilepsií),
jejichž postery byly pro tuto příležitost vytvořeny právě týmem sociálních pracovníků pro
osoby s epilepsií.
Přínosem  naší  účasti  na  této  mezinárodní  konferenci  byla  zejména  možnost  navázat
spolupráci se zahraničními odborníky, blíže se seznámit s činností neziskového sektoru v
jiných zemích (prostřednictvím posterů  i aktivních příspěvků),  inspirovat se pro realizaci
vlastních aktivit a v neposlední  řadě  i příležitost představit aktivity občanského sdružení
Epistop.
www.GlobalCampaignAgainstEpilepsy.org
www.ibe-epilepsy.org/news/european-epilepsy-report
S poděkováním o.s. EpiStop za vstřícnost a finanční podporu účasti
Mgr. Lucie Valouchová
Mgr. Antonín Liška
{morfeo 13}