SUDEP

V posledních letech je mezi lékaři, pacienty i jejich blízkými v zahraničí relativně často diskutována otázka rizik, která epilepsie a epileptické syndromy přinášejí. V Česku jsem zatím otevřenou diskuzi na toto téma nezaznamenala. Je to téma citlivé, přesto jsem přesvědčena, že bychom o něm měli mluvit.

.

Nejzávažnější ohrožení lidí s epilepsií představuje SUDEP (syndrom náhlého nevysvětlitelného úmrtí u pacientů s epilepsií – Sudden Unexpected Death in Epilepsy). SUDEP je definován jako nečekané úmrtí u člověka s epilepsií, pro něž nebyla ani důkladným post mortem vyšetřením zjištěna příčina. Předpokládá se, že roční incidence SUDEP je nejméně 1 případ na 500-1000 pacientů, u farmakorezistentních pacientů pak vzrůstá na 1 případ na 200 léčených jedinců. Podle posledních studií může být SUDEP příčinou více než 10% úmrtí u epileptických pacientů (Hadač, Marusič, 2004; Ryvlin, Montavont, Kahane, 2005). Vyšší riziko pro SUDEP představuje věk mezi 20. a 40. rokem, mužské pohlaví a léčba třemi a více antiepileptiky. Dalším z rizikových faktorů pro SUDEP může být podle všeho non-compliance. Typické pro SUDEP je úmrtí během noci. Pouze u části postižených jsou přítomny známky proběhlého záchvatu. Nejpravděpodobnější příčinou úmrtí může být letální srdeční arytmie, event. dechová zástava při akutním neurogenním plicním edému, snad v důsledku prolongovaného epileptického záchvatu (Ryvlin, Montavont, Kahane, 2005). Vzhledem k závažnosti zmíněné komplikace by především pacient s farmakorezistentní epilepsií i jeho nejbližší příbuzní měli být s rizikem SUDEP důkladně obeznámeni. Tato informace může – kromě důvodů forenzních - hrát významnou roli v přístupu pacienta k vlastní nemoci a její léčbě, včetně rozhodování o případné léčbě operační (Brázdil, Hadač, 2004). *

K tomuto tématu se uskuteční tento rok konference v USA - Minnesotě.

* is.muni.cz/th/7492/ff_d/1Kapitola-Epilepsie.doc

Our epilepsy story: SUDEP Aware